Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Estudiar Educació Infantil i Primària
Som una escola que tenim un caràcter propi, singular i diferenciador. Som una escola privada amb llarga tradició familiar, arraigada al barri i a Badalona, en la què en asseiem per resoldre els problemes que pugui sorgir en el dia a dia.
Hem organitzat el currículum augmentant les hores d'anglès i en anglès que reben els nostres alumnes, més del que marca el currículum establert, per arribar progressivament al 30% del total i, d'aquesta manera, aconseguir una verdadera escola trilingüe, objectiu destacat del nostre projecte educatiu.

Els alumnes tenen l'oportunitat de participar al Programa Erasmus+ aprovat pel Parlament Europeu, on es promou la col·laboració escolar a Europa utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Ja estem en contacte amb diverses escoles de parla anglesa i francesa.
Som una escola que aposta per les noves tecnologies, preparant els alumnes per a les demandes del segle XXI integrant-les a les nostres aules mitjançant continguts digitals, moodle, iPads... L'escola disposa d'internet fibra òptica, projector a totes les classes i wi-fi a tot l'edifici, així com ordinadors portàtils per a tots els professors.

Impartim l'assignatura I+D, de creació pròpia, en la que els alumnes aprenen continguts com programar amb scratch.
Els alumnes realitzen una hora lectives a la setmana més que els centres públics, dedicades principalment a l'aprenentatge de la llengua anglesa i de les noves tecnologies. Els nostres alumnes acaben l'ensenyament obligatori ben preparats per fer front al batxillerat, si aquest és el seu desig, amb garanties d'èxit. Així ho demostren les proves que cada curs aplica la Generalitat de Catalunya on obtenim resultats per sobre la mitjana. Tenim acords amb diversos centres educatius per afavorir una bona continuïtat acadèmica.

El professorat es troba en contínua formació, i realitza més de 4.000 hores anuals de formació i reciclatge. Som un centre homologat per a mestres de pràctiques del màster de formació del professorat. Hi ha una forta relació entre el claustre d'educació infantil-primària i el de secundària.
Oferim servei de permanència des de les 7:30 del matí. Fem horari partit per conciliar la vida laboral amb l'escolar. Disposem de psicòloga pròpia per atenció personalitzada. El menú de menjador està adaptat per a tot tipus d'intoleràncies alimentàries i necessitats especials.
Les famílies poden accedir a una intranet específica per a elles en la que poden veure les circulars, els deures de classe, demanar tutories... a més, tots els pares tenen el mail personal del professor per tal d'agilitzar la comunicació, i potenciem l'ús de les xarxes socials. Es realitzen dues reunions grupals de pares cada any, i com a mínim una tutoria abans del 31 de gener.
La nostra escola concreta una oferta pedagògica de tal manera que l'ensenyament s'adapti i s'ajusti a les necessitats i característiques de cada un dels nostres alumnes. Fem recuperacions per atendre l'alumne que presenti alguna dificultat en l'assoliment dels aprenentatges bàsics i això li dificulti l'assoliment d'aprenentatges nous.

També fem reforç preventiu quan la dificultat recau en un nou aprenentatge que costa d'assolir, principalment a les matèries instrumentals: català i matemàtiques.
Establim mecanismes de mediació per a la resolució dels conflictes. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció per part del centre.

Hem establert una normativa clara i concreta que afecta a aspectes bàsics com l'ordre, la neteja, la indumentària, les absències o l'ús del mòbil. Posem èmfasi en el control d'entrades i sortides dels alumnes sempre sota vigilància de mestres i tutors. Quan un alumne no assisteix a l'escola, es comunica per telèfon i per correu electrònic a les famílies.
Cada any, des de P3 fins a 2n de primària, els nens realitzen una obra de teatre tot just abans de les festes nadalenques. A final de curs, les activitats extraescolars també realitzen festivals d'exhibició.