Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Programa d'innovació #aquiproubullying

El projecte #aquiprobullying és un projecte totalment innovador gestionat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Actualment hi ha molt poques escoles a Catalunya on s’estigui duent a terme. La nostra escola es va presentar i va ser escollida com a escola pilot. Es tracta d’un projecte molt potent on el que es pretén és millorar la convivència escolar i reduir els casos d’assetjament, utilitzant com a eina principal la detecció precoç del conflicte i actuar amb rapidesa i eficàcia per tant que no es perllongui en el temps.

Les premisses amb les que treballem són les següents:

  • El centre educatiu ha de ser un lloc segur (acollidor i integrador) per a tothom.
  • S’han de respectar els drets de tothom.
  • Tothom té la responsabilitat de complir els seus deures.
  • A l’escola NO hi ha d’haver lloc per a l’assetjament.
  • La participació de l’alumnat és clau per millorar la convivência i prevenir situacions d’assetjament entre iguals.
L’objectiu últim és detectar, intervenir i aturar les possibles situacions d’assetjament escolar entre iguals. Per poder dur-lo a terme s’han constituït els anomenats equips de referència formats per diferents membres de la comunitat educativa juntament amb un grup d’alumnes (guaites). En tots dos casos han rebut formació sobre què és i com detectar casos d’assetjament i ciberassetjament, competències socioemocionals, gestió positiva dels conflictes i ús segur i responsable de les xarxes.

Realització de tasques de caràcter social al centre

En cas que un alumne/a mantingui de forma perllongada en el temps conductes contràries a les normes de convivència del Centre (NOFC), s’aplicaran mesures correctores orientades sempre a reconduir la conducte de l’alumne/a de manera positiva.

Una d’aquestes mesures pot consistir en la realització de tasques de caràcter social a l’escola. La mesura ha de ser amb el consentiment previ dels pares, mares o tutors, un cop ben informats i després de signar el seu consentiment. Serà una mesura que només s’aplica en substitució de l’expulsió temporal del centre que fins ara es duia a terme, i una única vegada per alumne i curs.
Per ara aquests serveis s’estan realitzant a la llar d’infants Arrels-Esperança, menjador escolar i també com auxiliar de tasques de manteniment.

Consell de delegats d'alumnes de secundària

El Consell de Delegats és el fòrum en el qual posar en comú totes les qüestions que afecten a més d’un grup classe. Està format pel delegat i el sotsdelegat de cada grup, de manera que cada classe hi té dos representants.

Aquest òrgan permet contrastar les diferents perspectives de cada grup o de cada nivell, i d’aquesta manera es converteix en un canal idoni per detectar problemes globals i proposar mesures encaminades a donar-los resposta. També permet contribuir a la organització de diferents activitats que afecten al conjunt de tots els alumnes, així com transmetre propostes que una majoria dels alumnes consideri que poden ser positives.

Servei comunitari

Actualment l’alumnat de 4rt d’ESO de l’escola està desenvolupant tasques de servei comunitari en el marc del projecte d’Aprenentatge Servei (APS).

El Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària vol promoure l’experimentació i el protagonisme en accions de compromís cívic, l’aprenentatge en l’exercici actiu de la ciutadania i la posada en joc dels coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

A la nostra escola  entenem que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió però també des de la pràctica. Per això, en petits grups, els alumnes de 4t d’ESO fan servei comunitari a diferents entitats del nostre entorn, segons les seves preferències.

Mediació Escolar

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. La mediació, inclosa dins de la Llei d'educació i els articles 23 a 28 del decret 279/2006, parteix dels principis de voluntarietat, imparcialitat i confidencialitat.

Les persones mediadores, les psicòlogues del centre, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna que ha generat el conflicte, s'ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació, que s'ha de recollir per escrit, amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades.