Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Pla d'expressió
En parlar d'expressió escrita ens referim a la capacitat que té l'alumne per produir textos amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. No tots els alumnes mostren el mateix grau d'expressió escrita, i és important desenvolupar-la perquè un nivell baix d'aquesta habilitat condiciona desfavorablement els seus resultats d'aprenentatge.

Per això, a partir del curs 2005-06 es va iniciar un treball específic a l'àmbit de l'expressió escrita en les Escoles Arrels en les dues etapes: Primària i Secundària. Aquest treball específic ha estat centrat particularment a l'àrea de llengua catalana, però ha tingut també incidència sobre les àrees de llengua castellana i llengua anglesa.