Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Enguany, com a novetat, durant la primera quinzena del mes de maig es van realitzar unes proves diagnòstiques corresponents a la llei educativa vigent, centrades en les competències bàsiques del currículum. Són proves elaborades i organitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i tenen caràcter orientador i formatiu per la nostra escola. Avaluen l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del tercer curs de l’educació primària. Aquestes proves han estat aplicades pel propis professors del centre i, al tractar-se d’una prova diagnòstica, ha estat útil per corroborar que a la nostra escola anem en bona direcció, doncs els nostres alumnes han assolit nous instruments lingüístics i matemàtics. Els nens i nenes de 3r s’ho han pres molt seriosament, han participat amb un grau d’implicació molt elevat; d’aquí els bons resultats que s’han obtingut. Els felicitem a tots i els agraïm el seu esforç.    

    27 de maig de 2015

    per Laura Vazquez
    Tutora de 3r E.P.