Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Mediació Escolar

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. La mediació, inclosa dins de la Llei d'educació i els articles 23 a 28 del decret 279/2006, parteix dels principis de voluntarietat, imparcialitat i confidencialitat.

Les persones mediadores, les psicòlogues del centre, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna que ha generat el conflicte, s'ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació, que s'ha de recollir per escrit, amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades.