Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Gabinet psicopedagògic

Les Escoles Arrels compten amb un gabinet psicopedagògic que realitza tasques d’assessorament, detecció, aplicació de tests, seguimenti atenció directa a l’alumnat i les seves famílies, al professorat i coordinació amb els especialistes externs.

Ajuda a que tot l’alumnat rebi un ensenyament que afavoreixi el seu adequat desenvolupament personal i tingui en compte les seves necessitats individuals i especíques, col·laborant en el disseny de mesures d’atenció a la diversitat.

Les diferents funcions que ha de portar a terme el Departament Psicopedagògic les agrupem en quatre àmbits d’actuació:

 • Suport en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Suport en l’orientació acadèmica i professional.
 • Suport en l’acció tutorial.
 • Suport en la prevenció i desenvolupament de la personalitat integral de l’alumnat.

Les àrees en les que el departament psicopedagògic incideix són:

 • Psicologia:
  • Avaluacions psicopedagògiques individuals dels alumnes que ho necessitin.
  • Proves col·lectives en diferents moment de l’escolarització.
  • Seguiment d’alumnes.
  • Orientació acadèmica i professional.
 • Reforç
Plànning
Les següents proves són col·lectives, i es fan a Esperança i a Blanquerna de la mateixa manera:
Ed. Infantil 5 anys Aptituds BADyG-A
Ed. Infantil 3 anys a 2n primària Revisió logopèdia
1r primària Revisió optopomètrica
1r ESO Aptituds (verbal, numèrica i raonament) TEA-2
4r ESO Interessos KUDER
Aptituds DAT