Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Atenció a la diversitat
Les nostres escoles volen oferir una resposta educativa de qualitat, concretant la nostra oferta pedagògica de tal manera que l'ensenyament s'adapti i s'ajusti a les necessitats i característiques de cada un dels nostres alumnes. Per donar cobertura a tots els nostres alumnes, preveiem un seguit de mesures i ajuts dels que destaquem:
Recuperació de matèries no assolides
Per atendre l'alumne que presenta alguna dificultat en l'assoliment dels aprenentatges bàsics i això li dificulta l'assoliment d'aprenentatges nous, hem desenvolupat un eficaç i singular mètode perquè adquireixi els continguts i pugui seguir les classes ordinàries sense dificultat:

  • Assisteix una hora a la setmana a classe de recuperació,
  • en molt petit grup,
  • de les matèries bàsiques (Català, anglès i/o matemàtiques) en que presenta endarreriment,
  • amb el mateix mestre o professor que va tenir el curs anterior.
  • Es combinarà prioritàriament amb una de les tres matèries o amb una matèria complementària.
Reforç
Quan la dificultat recau en un nou aprenentatge que costa d'assolir hem organitzat mestres de suport o de treball de la diversitat:

  • Reforçant les matèries instrumentals: català i matemàtiques.
  • Impartides pels mateixos mestres de la matèria.
  • Dins o fora de l'aula.
Desdoblaments
Per poder atendre de forma més individual i segons les necessitats que presentin desdoblem (dividim en dos grups) en l'educació primària una de les hores de les matèries de català, anglès i matemàtiques.

Sempre que és possible, és la mateixa mestra de la matèria qui imparteix la classe en cadascuna de les dues meitats del grup.