Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Acció Tutorial
Centrada en l'alumne com a persona, en les seves capacitats i en les relacions que establim amb alumnes i famílies, en atendre adequadament les seves necessitats.
Permet, també practicar i promoure la cultura de l'esforç i el treball en equip per millorar la capacitat personal i el treball producte de la interacció entre alumnes, professors i famílies.

El pla d'acció tutorial de les nostres escoles comprèn el conjunt de decisions i actuacions dels professors-tutors en tots els àmbits i té com a finalitat facilitar l'acció coordinada i eficaç de l'orientació dels alumnes en els aspectes personals, acadèmics i professionals.

Els objectius generals són:
 Proporcionar als/a les alumnes una orientació educativa, personal, acadèmica i professional, d'acord amb les aptituds, les necessitats i els interessos que mostrin.
 Garantir l'atenció individualitzada i personalitzada de l'alumne/a en el seu procés educatiu.
 Treballar en grup (tallers, dinàmiques, conferències, pel·lícules...) valors, hàbits i virtuts.
 Coordinar les accions que concorrin en l'avaluació de l'alumne/a i que incidiran de forma directa en la seva promoció dins del seu recorregut curricular.
 Afavorir la qualitat de les actuacions i relacions entre professors, alumnes i pares.